Convocatòria d’ajuts a la GFS 2017, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR)

RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març

Termini de la convocatòria: del 29 de març al 28 d’abril de 2017.

El DOGC núm. 7338, de 28 de març, publica la Resolució ARP/625/2017, de 20 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR).

Aquests ajuts s’emmarquen en la gestió forestal sostenible per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis i la restauració del potencial forestal de les zones afectades per catàstrofes naturals.

Part d’aquests ajuts es troben inclosos en el Programa de desenvolupament rural per al període 2014 a 2020 (PDR.cat20) dins de les mesures 04 d’inversió en actius físics i la 08 d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos. Concretament en les operacions 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics,  l’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos i l’operació 08.03.01 (submesura 8.4) de restauració del potencial forestal.

Aquestes operacions donen resposta al focus àrea P4, de restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura, i al focus àrea 2A, corresponent a la competitivitat agrària i forestal, establerts en el PDR 2014-2020, i estan cofinançades pel fons FEADER de la Unió Europea. (PDR1420).

Dirigit a:

  • A persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals.
  • A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.

Feu clic a l’enllaç per a descarregar-vos la documentació necessària per a sol·licitar l’ajut:

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2017 – Recuperació del potencial forestal

Anuncis

Convocatòria de subvencions a la gestió forestal sostenible. Reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis

Resolució ARP/1555/2016, de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat al Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2016, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis.

Termini per a la presentació de sol·licituds: 27 de juliol de 2016

Important mirar els requisits i la documentació que cal presentar aquí

Font: Centre de la Propietat Forestal (CPF)

Subvencions per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada corresponents a reforestacions i producció de tòfona i pinyó

El DOGC núm. 6921, de 27 de juliol de 2015 publica la RESOLUCIÓ ARP/1714/2015, de 22 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2015, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona i pinyó de l’annex 8 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Les actuacions subvencionables són les següents:
Reforestacions:

  1. Plantacions de coníferes i planifolis.
  2. Reposició de fallades.
  3. Manteniment de plantacions.
  4. Instal·lació d’elements individuals de protecció envers la fauna.

Producció de tòfona i pinyó:

  1. Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona.
  2. Instal·lació d’elements de protecció col·lectius envers la fauna.
  3. Empelt de pi compatible amb pua seleccionada de pi pinyer per a producció de pinyó.

TERMINI FINS AL 15/09/2015

Més informació

Font: Centre de la Propietat Forestal de Catalunya