DECRET 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos

El marc competencial en matèria de medi natural derivat de l’article 116.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat en l’àmbit de les seves competències la regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de les forests, dels aprofitaments i els serveis forestals i de les vies pecuàries de Catalunya.

L’article 36.3 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests, faculta les comunitats autònomes per regular els aprofitaments forestals.

Com a marc normatiu a Catalunya, la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, va ser modificada pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, el qual adapta la normativa catalana als criteris de la Directiva de serveis en el mercat interior.

El Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos, estableix la regulació dels aprofitaments forestals consistents en l’extracció d’exemplars d’arbres i d’arbustos del bosc amb destinació a la jardineria, i requereix l’adequació al nou marc legal existent.

La nova regulació del desarrelament d’arbres i arbustos s’efectua per incorporar els requeriments de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i alhora les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, el qual preveu la necessitat de revisar els processos administratius per adequar la gestió administrativa als requeriments d’eficàcia i eficiència que han de presidir l’activitat de l’Administració pública.

Així mateix, s’incorporen les obligacions establertes al Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

En el text del Decret s’ha tingut en compte el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, pel que fa a l’impuls de la incorporació de mitjans electrònics del sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.

Text del Decret 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos.

Anuncis