Convocatòria d’ajuts a la GFS 2017, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR)

RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març

Termini de la convocatòria: del 29 de març al 28 d’abril de 2017.

El DOGC núm. 7338, de 28 de març, publica la Resolució ARP/625/2017, de 20 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 del PDR).

Aquests ajuts s’emmarquen en la gestió forestal sostenible per a finques forestals de titularitat privada i per fomentar les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les reforestacions de coníferes i planifolis i la restauració del potencial forestal de les zones afectades per catàstrofes naturals.

Part d’aquests ajuts es troben inclosos en el Programa de desenvolupament rural per al període 2014 a 2020 (PDR.cat20) dins de les mesures 04 d’inversió en actius físics i la 08 d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos. Concretament en les operacions 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics,  l’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos i l’operació 08.03.01 (submesura 8.4) de restauració del potencial forestal.

Aquestes operacions donen resposta al focus àrea P4, de restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura, i al focus àrea 2A, corresponent a la competitivitat agrària i forestal, establerts en el PDR 2014-2020, i estan cofinançades pel fons FEADER de la Unió Europea. (PDR1420).

Dirigit a:

  • A persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals.
  • A associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i inscrites en el registre corresponent.

Feu clic a l’enllaç per a descarregar-vos la documentació necessària per a sol·licitar l’ajut:

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2017 – Recuperació del potencial forestal

Anuncis