Rendibilitat en la gestió del bosc mediterrani de titularitat privada

Jornada tècnica

8 de març de 2018

El Montmell

El volum dels aprofitaments de fusta de Catalunya està molt per sota de les possibilitats. Els preus de la fusta, els costos d’explotació i els mercats internacionals han condicionat fortament aquest sector en la darrera meitat del s. XX i principis del s. XIX. Darrerament, però, hi ha un important canvi de tendència que ve donat per la confluència de fets rellevants com l’augment de la demanda de la biomassa d’origen forestal, la recuperació dels preus de la fusta i l’estancament dels salaris i millora de la competitivitat de les empreses del sector.
En aquest context, també és molt rellevant l’organització associativa dels diferents agents del sector, amb especial rellevància en els propietaris, en impulsar iniciatives.
En aquesta jornada podrem conèixer l’experiència d’una associació amb un model nou de contractació que ha donat bons resultats.

Amb la participació de l’Associació Forestal de les Comarques de Tarragona.

Més informació i inscripcions

Anuncis

Les associacions de propietaris forestals a Catalunya: situació, reptes i perspectives

Jornada

24 d’octubre de 2017

Sant Celoni 

Ja en els treballs preparatoris de la llei forestal catalana del 1988 es va posar de manifest la necessitat d’impulsar les associacions de propietaris forestals: La dispersió de l’oferta i la necessitat d’economies d’escala, atesa la reduïda dimensió de moltes finques, així com la progressiva desprofessionalització del col.lectiu, aconsellaven accions conduents a agrupar la propietat.

Trenta anys després nombroses associacions cobreixen el territori català. La superfície associada en cada una d’elles, el nombre de socis i la seva capacitat operativa són molt diversos, com diverses són les seves finalitats, el seu nivell de consolidació i les circumstàncies que van provocar la seva constitució. Algunes d’elles ofereixen un ample ventall de serveis als seus socis, incloent les actuacions forestals i la comercialització de productes, altres s’han cenyit al paper de lobby territorial. Totes elles comparteixen, però, unes dificultats similars en adreçar-se al col.lectiu de la propietat, heterogeni i molt sovint refractari als experiments comunitaris. També totes elles han de lluitar per assolir uns recursos estables que els permetin la necessària autonomia i la possibilitat d’empènyer un programa significatiu en el territori respectiu.

En complir-se els vint-i-cinc anys de la constitució de l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor, degana de les associacions de base territorial, ens ha semblat oportú organitzar una jornada de reflexió sobre el paper d’aquestes organitzacions en el panorama forestal català, el paper que hi fan i, sobretot, el que estan cridades a fer.

Termini per a inscriure’s: 19 d’octubre de 2017

Parc de la Rectoria Vella
Apartat de Correus 127
08470 Sant Celoni
correu-e: info@montnegrecorredor.org
Telèfon: 629 008 745 (de 9 a 14 h)

Programa